CHEFSSTÖD VID ARBETSLIVSINRIKTAD REHABILITERING

Det är roligt att vara ledare när man får utveckla människor och se dem växa. Rehabilitering är en både spännande och utmanande uppgift som handlar om att skapa rätt förutsättningar utifrån individen så att den kan utvecklas och fungera optimalt i organisationen. För att lyckas krävs kunskap, tid och resurser. Vi utbildar, stöttar och inte minst inspirerar chefer på alla nivåer så att de tryggt kan agera tidigt vid tecken på ohälsa och då det behövs genomföra framgångsrika rehabiliteringar med målet hälsa, motivation och produktivitet.

chefsstöd rehabilitering rehabkoordinator PMT personlig mental tränare

 

Att anställa en person skulle lite förenklat kunna jämföras med att få barn. Man har ansvar och skyldighet att se till att förutsättningarna för hälsa och utveckling är goda och miljön måste anpassas efter individens förutsättningar, inte tvärt om.  Det går inte att välja bort ett barn för att dess förutsättningar förändras och det är heller inte, i de flesta fall, ett alternativ när förutsättningarna förändras för en arbetstagare. Eftersom livet består av mer än arbete kan det ibland vara svårt att veta var gränsen går för vad som kan krävas av en arbetsgivare. Det kan tillexempel handla om arbetsträning, ändrade arbetsuppgifter, anpassning av arbetsplatsen eller utbildning, men när och hur? Vi har inspirerande chefsutbildningar och då det behövs fyllas på med kompetens i individuella ärenden finns det möjlighet till stöd av våra rehabiliteringsexperter.

Chefsutbildning i rehabilitering
Arbetsgivaren är ansvarig för arbetsanpassningen och den arbetslivsinriktade rehabiliteringen. När uppgiften delegeras från ledning till närmsta chef skall chefen, enligt lag, samtidigt ges befogenheter, resurser och kunskap. Ett hinder för en lyckad rehabilitering är i många fall att det saknas kunskap om vilket ansvar man har och vilka möjligheter som finns att tillgå. Efter en rehabiliteringsutbildning har du som chef den kunskap som krävs för att uppfylla arbetsmiljölagens krav och ge medarbetarna de förutsättningar de behöver för ett hållbart arbetsliv.  Lagen säger också att arbetsgivaren så tidigt som möjligt skall påbörja arbetet med arbetsanpassning och rehabilitering för de arbetstagare som har behov av det. Vi vill inspirera och sprida kunskap så att du som chef ska känna dig trygg att våga agera tidigt och även kunna hantera det som uppstår på ett professionellt sätt. Forskning visar att ju snabbare en rehabiliteringsåtgärd sätts in, ju större chans finns till en lyckad återgång i arbete. Låt oss hjälpa er.

Rehabkoordinering/expertresurs rehabilitering
Ibland är det svårt att veta vad som krävs och vilka aktiviteter som är de bästa för att få en specifik medarbetare tillbaka i arbete. I en rehabiliteringsprocess ingår ofta många olika aktörer som tex. Försäkringskassa, Hälso- och sjukvård,  företagshälsovård, arbetsgivaren m.fl. där alla har kunskaper inom sitt egna område, men ibland saknar kunskap om de andra områdena vilket kan leda till att ärenden drar ut på tiden eller att missförstånd sker. En rehabkoordinator fungerar som ”spindeln i nätet” mellan de olika aktörerna och agerar samtidigt som rådgivare till arbetsgivaren i ärendet. Rehabkoordinatorn har expertkunskaper kring försäkringsmedicin och rehabilitering, samt även kunskap inom HR området. Med en rehabkoordinator kan chef och HR fokusera på att genomföra aktiviteterna medan koordinatorn planerar och håller samman ärendet. Våra rehabkoordinatorer kan även anlitas som expertresurs för specifika frågor.

Tjänsterna rehabkoordinator och experesurs inom rehabilitering avropas båda som konsulttjänst per timme.